सरिता गिरी पुनः राजनी`तिमा, तराई मधेश वृ`हत लो,कता`न्त्रिक अभि`यान ग`ठन

काठमाडौं, ७ असोज । राष्ट्रिय जनता पा,र्टी नेपालसँग एकीक`रण गरी जनता समा`जवादी पा`र्टी नेपाल बनाएको त,त्का`लिन स`माजवा`दी पा`र्टीबाट कार`वाहीमा परेकी सरिता गिरीले तराई मधेश वृ`हत लो`कता`न्त्रिक अभिया`न ग`ठन गरेर

मधेशको राजनी`तिमा पुनः प्र`वेश गरकी छिन् । असोज २ गते लोकता`न्त्रिक अभि`यानको घो´षणा गरेकी गिरीले अ,न्ततः नेपाल स`द्भा`वना पा,र्टीलाई म`धेशमा स`क्रिय बनाउने ल`क्ष्य लिएकी छिन् ।

गिरीले बुधबार एक वि`ज्ञेप्ती सार्व`जनिक गर्दै दुई राज`नी`तक द,ल र ल`गभग ५० जना स्व,तन्त्र व्यक्तिबीच मो`र्चा ग`ठन भएको जा`नकारी दिएकी छिन् । गि`रीको संयो`ज`नमा रहेको मो`र्चामा राजेन्द्र सिंह अध्य,क्ष तथा श्री रामकुमार म`हतो का`र्यवा`हक अ,ध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भा`वना पा,र्टी र श्री गो`वद्र्ध`न दा,स अध्यक्ष रहेको द`लित मु`स्लिम

जनश`क्ति पा`र्टी, रीतेश सिंह अ`ध्यक्ष रहेको रा`ष्ट्रिय ज,नता पा,र्टी समेत स`दस्य रहेको उनले जान`कारी दिएकी छिन् ।उनले मो`र्चा लोकत`न्त्र, संस`दीय शा`सन प्रणा`लीको र`क्षा गर्दै सं`घीय संर`चनाको स्व`रुप परि`वर्त,न गरी देशमा म`धेश र प`हाड मात्र दुई प्रदे`शको निर्मा`णका लागि क्रि`याशी`ल रहने बताएकी छिन् । news24 बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *