भारतको सिक्किममा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घो,षणा गरिएको ऐतिहासिक क्ष,ण हेर्नुहोस्

ताजा समाचार

काठमाडौ । भारतको सिक्किम सरकारका मु,ख्यमन्त्री पीएस गोलेले राष्ट्रिय भा,षाले मानव समु,दायको राजनी,तिक अस्ति,त्व प्रमा,णित गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, कुनैपनि नागरिकको राष्ट्र नि,र्माणप्रति प्रार,म्भिक सिडी राष्ट्रि,,यता हो भने कुनै पनि भाषाले राष्ट्रिय,तालाई स,बल बनाउने का,र्य गरेको हुन्छ । उनले अगाडि भने, मा,तृभा,षा विश्वका सबै स,माजको जी,वन हो ।

राष्ट्रि,यताको म,हत्व राष्ट्रभन्दा पनि ठू,लो छ । यसले मानिसको राजनै,तिक अस्ति,त्व प्रमा,णित गर्दछ अनि मा,तृभाषाले टे,वा पुर्याए,को समाजले राष्ट्रि,यतालाई गौ,रवशा,ली बनाएको हुन्छ ।’ उनले मा,तृभा,षालाई मुटु भन्दै अगाडि भन्छन्, ‘मा,तृभाषा मानवजी,वनको मु,टुको स्प,न्दन हो । भाषाले राष्ट्रको मौ,लिक विशे,षतालाई कला,त्मक ढं,गले प्र,स्तुत गरिरहेको हुन्छ । नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसू,चीमा लि,पिब,द्ध भएको भारतको राष्ट्रिय मा,न्यता प्रा,प्त भा,षा हो ।’

मु,ख्यमन्त्री गोलेले नेपाली भाषालाई संवि,धानमा राख्न स,फल भएकोबारे भने, ‘नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौँ अनुसू,चीमा लिपिब,द्ध गराउन सिक्किमका त्यसताकाका मुख्यमन्त्री स्व,र्गीय नरबहादुर भण्डारी, तत्कालिन सां,सद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी अनि भारतभरीका नेपालीभाषी बौद्धि,क तथा जन,मानसले गरेको यो,गदानलाई आज हामीले स्म,रण गर्ने मात्र होइन उहाँहरूको सो,चलाई जनही,तमा हामीले अं,गीकार गरेको हुनुपर्छ ।

उनले कोभिड–१९ को कारणले सरकारले यसपटकको भाषा मा,न्यता दि,वस भ,व्य रूपमा मनाउन नसके पनि सरकारलाई यसको मह,त्व अ,वगत भएको जानकारी गराउन चाहेको ब,ताए । मु,ख्यमन्त्री गोलेले भने, भाषा मा,न्य,ता दि,वसको अव,सरमा भाषा मा,न्यताको प,क्षमा संस,दीय कार्यको नि,म्ति हस्ता,क्षर गर्ने तमाम तत्का,लिन सां,सदहरू, प्रमुख यो,द्धा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी अनि तत्का,लिन सां,सद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी, भारतभरिका सबै भाषा संग्रामी अनि दृ,श्य अदृ,श्य सबै महानुभ,वहरूमा मा,तृ भाषा मा,न्यता दिव,सको हा,र्दिक शुभ,का,मना जनाउँदछु । -janaboli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *