म,हावीरले बनाए को`रोनाका बि`रामी सुर`क्षित अस्प,ताल पुर्‍याउने बा,कस

ताजा समाचार

काठमाडौं- राष्ट्रिय आवि`ष्कार के,न्द्रले नेपालमा को`रोना भाइ`रसको रोक`थाम तथा निय`न्त्रणका लागि विभिन्न मह`त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । मा,क्स, पीपीइ, स्वा,ब संक`लन गर्ने सुइ`रो लगायतका साम´ग्री नि`र्माण गरेको केन्द्रले अहिले पुनः कोरो´ना संक्र´मित बि´रामीलाई अस्प,तालसम्म सुर´क्षित रुपमा लैजाने बा,कस नि`र्माण गरेको छ ।

के,न्द्रले बिरा`मीहरुलाई सुर`क्षित रुपमा एम्बु,लेन्समा ओ`सारपो`सार गर्न सकिने बाक´स तयार पारेको जा´नकारी दिएको हो । बि`रामीसँगै एम्बु,लेन्समा रहने स्वा`स्थ्यकर्मी र चा`लकलाई सं`भावित को`रोना संक्र`मणबाट जो`गाउन यस्तो बा`कस डिजा`इन गरिएको आवि`ष्कार के`न्द्रका अध्यक्ष म,हावी,र पुनले जान,अकारी दिए । आवि`ष्कार के`न्द्रका संस्था`पक पुनले बाक,सको डि´जाइन, वि`कास र परीक्ष`णको काम पुरा भएको जा´नकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार यो बा´कसमा बि´रामी राखेपछि हावा छि`र्न नसक्ने चे`न लगाएर ब`न्द गरिन्छ ।

बाहिरको हा,वा भित्र पठा`उन प्वा`ल राखिएको छ भने भित्रको हा,वा बाहिर फ्या`ल्ने अर्को प्वा`लमा एन ९५ फि`ल्टर राखिएको छ । जसले गर्दा बि´रामीको मुख र नाकबाट निस्किने हा,वालाई फि´ल्टर गरेर बाहिर पठाउन सकिने पुनको भनाइ छ ।

बा´कस भित्र हावा पठा´उन र भि´त्रको हा´वा बाहिर फ्या´ल्न ब्याट्रीबाट च´ल्ने पं´खा राखिएका छन् । बाक´सलाई ने`गेटि`भ प्रे´सर च्या`म्बरको रुपमा डि`जाइन गरिएको छ ।अबको केहीदिनभित्रै कोभि,डको उप´चार गर्ने अस्प´तालहरुलाई यो बा´कस उप´लब्ध गराइने पुनले जनाएका छन् । खबर हब बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *