चिनिँया वैज्ञा,निक लि-मेंग यान भन्छिन्, ‘को,रोना भाइ,रस चीनले नै नि,र्माण गरेको हो’,,,,हेर्नुहोस्

अन्तरास्ट्रिय

काठमाडौँ, २७ भदौ । चीनकी महिला भा`इरोलजि,स्ट लि-में,ग या,नले को`रोना भा`इर`स मा,नव नि`र्मित रहेको आ`रोप ल,गाएकी छिन् । उनले को`रोना भाइ`रस मा,नव नि`र्मित रहेको र सो सम्बन्धि पर्या`प्त प्रमा`णहरु आफुसंग रहेको दा`बी गरेकी छन् ।

लि- मेँगले को`रोना भाइ`रस चीनको वु`हान राज्यको मा`सुपस,लबाट आएको नभई कुनै ल्या,वबाट उ`त्पति भएको बताएकी छिन् । को´रोना भाइ´रसको अध्यय´न गर्ने वैज्ञा`निक मध्ये एक उनले कुनैपनि भाइ`रसको उ´त्पतिको वि,षयमा जान,कार राख्ने मानिसले यो मा,नव नि´र्मित रहेको भन्ने पहि`चान गर्न सक्ने बता,एकी छिन् ।

साथै उनले छि,ट्टै यो भाइ`रस मानव नि`र्मित भएको पु`ष्टि गर्ने समे,त बता,एकी छिन् । उनले चीन सर,कारमाथि ग`म्भीर आ`रोप लगा,उँदै भाइ`रसको वि,षयमा चीनले नै धेरै कु,राहरु लुका`एको आ`रोप लगा,एकी छिन् । चीनमै याे कुरा खु`लासा गरेकाे भए अा,फू मा`रिन सक्ने भन्दै उनले फ`क्स न्यू,जसँगकाे एक अ`न्तर्वा`र्तामा ज्या`न जाेगा´उनकै लागि अमेरिकामा पसेर याे कुरा बाहि´र ल्या,एकाे बता´एकी थिइन् ।

अमेरि`कादेखि युरो`पका कैयौं देशहरुले स,मेत यो खतर`नाक भाइ`रसको उत्प`त्तिलाई लिएर चीनलाई नै जि`म्मेवार ठा`न्दै आ,एका छन् । (एजेन्सीको सह`यो´गमा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *