अ,तिक्र,मित कालापानी क्षे,त्रमा ब,स्ती बढाउँदै भारत

ताजा खबर

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुले क आसपा,सका क्षेत्रमा पर्य,टनलगायतका गतिविधि अगाडि बढाउन भारतले ‘आर्थिक सब,लीकरण’ को नी,ति अघि सार्‍यो सै,न्य गतिवि,धिका लागि स`हज हुने गरी पू,र्वाधार नि,र्माणलाई पनि ती,व्रता
नयाँदिल्ली — नेपाली भू,मि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आ,सपासका क्षेत्रमा आ,वादी बढाउन भारतले पर्य,टन तथा अन्य पूर्वा`धार नि,र्माण अगाडि बढाउने भएको छ । ल,द्दाख क्षे`त्रमा चीनसँग सी,मा वि,वाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सी`माव`र्ती गाउँहरूलाई ल,क्ष्य गर्दै यस किसिमका आर्थिक सब,लीक`रणको नी,ति अ,घि सारे`को हो ।

व्या,स र कु,टीलगायतका गाउँमा प,र्यटन प्रव,र्द्धन र अन्य पूर्वा,धार विका,सका का,र्यक्रम सुरु गर्ने भार,तको त,यारी छ । त्यस क्षे,त्रमा पर्य,टक ल`क्षित गतिवि`धिलाई खु,कुलो पार्दै लगिने भएको छ । भारतीय स,ञ्चार माध्य,महरूका अनुसार सी,माव,र्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्य,टकीय गतिवि,धिले नाग`रिकको उप,स्थिति बढ्दा सुर,क्षा नि,कायलाई सू,चना प्राप्त गर्न स,हज बन्ने र सी,मा क्षेत्रमा हुने अतिक्र,मण रो`किने बु,झाइ भारत सर`कारको छ ।

भारतले चीन र नेपालसँगको सी,माव,र्ती राज्य उत्त,राख,ण्डका विभिन्न गाउँलाई इ`नर ला`इन पर`मिट (आईएलपी) बाट बाहिर राख्ने भएको छ । आई`एलपी क्षे`त्र प्र,वेश गर्न के`न्द्रीय गृ`ह मन्त्रा`लयको स्वीकृ`ति चाहिन्छ । यस वि`षयमा उ,त्तराख`ण्डका पर्य`टनमन्त्री स`त्पाल महाराजले के`न्द्रीय प´र्यटनम,न्त्री प्र´ल्हाद प,टेलसँग करिब दुई महिनाअघि औप`चारिक छ,लफल गरेको भा,रतीय सञ्चा`रमा`ध्यमहरूले जना,एका छन् । यसमा केन्द्र सरकारले सका,रात्मक ज`वाफ दिएको भा,रतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इ,न्डियन ए,क्सप्रे,स’ ले उ`ल्लेख गरेको छ ।

स्रो`तका अनुसार भदौ अन्तिम सा`ता म`हारा,जले मन्त्री प`टेललाई सी`मा क्षे`त्रमा रहेका पर्य`टकीय र धार्मिक स्थ`लहरूको सू`ची स`मेटेर औप`चा`रिक पत्र नै लेखेका थिए । पहिलो च`रणमा उत्त`रका`शीको नेलोङ उप,त्यका, ह`नोल, तिउनी, देह`रादू`नको च`क्रता, चमो`लीको महादेव मन्दिरलाई समा`वेश गरिएको छ । उत्त,राख`ण्ड सरकारले आईएलपीलाई खु,कुलो पारिएको ख`ण्डमा सी`माव`र्ती दु`र्गम गाउँहरूमा हो`मस्टेको वि`कास हुने र त्यसले त्यहाँका स्था,नीय नागरिकलाई विस्था`पित हुनबाट रोक्ने महा`राजले दा`बी गरेका छन् । ekantipur बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *